Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.pilateskdykoli.cz .  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej produktů a služeb uvedených na webových stránkách www.pilateskdykoli.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek  www.pilateskdykoli.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Jitka Vyštejnová, bydliště Nová Ves 91, České Budějovice, 373 15, IČO 03196542 (dále jen prodávající). V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

 

2. Předmět smlouvy a objednávka 

2.1 Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je nákup on-line kurzů cvičení Pilates a video kurzů cvičení Pilates. Jejich specifikace a jednotlivé varianty  jsou uvedeny na webových stránkách www.pilateskdykoli.cz.

 

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.pilateskdykoli.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.pilateskdykoli.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pilateskdykoli.cz/obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

3. Cena, daňový doklad 

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.pilateskdykoli.cz najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4.  Způsob a forma platby, bonusy 

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate s.r.o.

 

4.1  Možnosti plateb

a) Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

 

4.2 Forma platby

 Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

 

5. Garance, odstoupení od smlouvy

 

Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

 

a)  on-line kurzů a videokurzů cvičení Pilates má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 30 dní od dodání produktu. Žádosti o odstoupení po uplynutí 30 denní lhůty od dodání produktu, není prodávající povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: jitka.vystejnova@gmail.com, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu.

 

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

6. Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

7. Ochrana údajů 

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.pilateskdykoli/ochrana-osobnich-udaju

 

8.  Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021.  Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.pilateskdykoli.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávajici si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.pilateskdykoli.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

VIDEOKURZ

Pilates

na vlastní kůži